×

 วัตถุ 

๖ ต.ค. ๒๕๖๕ ๐๙:๑๖

มัดหมี่

ฉลองพระองค์แบบสากล พ.ศ. ๒๕๒๖

อื่น ๆ

ฉลองพระองค์แบบสากล พ.ศ. ๒๕๓๘

อื่น ๆ

เหรียญเซเรสที่ระลึก

อื่น ๆ

หีบบุหรี่ถมเงิน

เสด็จพระราชดำเนินเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศ

ฉลองพระองค์แบบผู้ไท พ.ศ. ๒๕๒๔

อื่น ๆ

ฉลองพระองค์แบบสากล พ.ศ. ๒๕๒๑