×

 วัตถุ 

๓ ธ.ค. ๒๕๖๕ ๒๐:๑๔

มัดหมี่

ฉลองพระองค์แบบสากล พ.ศ. ๒๕๒๖

อื่น ๆ

ฉลองพระองค์แบบสากล พ.ศ. ๒๕๓๘

เสด็จพระราชดำเนินเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศ

ฉลองพระองค์แบบผู้ไท พ.ศ. ๒๕๒๔

อื่น ๆ

ฉลองพระองค์แบบสากล พ.ศ. ๒๕๒๑

มัดหมี่

ฉลองพระองค์แบบสากล พ.ศ. ๒๕๒๒

ศิลปาชีพ: พระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดิน

ฉลองพระองค์ชุดกลางวัน (แจ๊กเก็ต)