×

 วัตถุ 

๓ ธ.ค. ๒๕๖๕ ๒๐:๕๑

อื่น ๆ

ฉลองพระองค์แบบสากล พ.ศ. ๒๕๓๘

อื่น ๆ

เหรียญเซเรสที่ระลึก

อื่น ๆ

หีบบุหรี่ถมเงิน

เสด็จพระราชดำเนินเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศ

ฉลองพระองค์แบบผู้ไท พ.ศ. ๒๕๒๔

ศิลปาชีพ: พระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดิน

ฉลองพระองค์ชุดกลางวัน (แจ๊กเก็ต)

อื่น ๆ

ฉลองพระองค์ชุดกลางวัน (ฉลองพระองค์, ฉลองพระองค์ตัวใน, พระสนับเพลาและรัดพระองค์)