×

 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๗ ๑๑:๒๑

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์

การใช้เว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไม่ว่าในทางใดๆจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไข ในการใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยอาจจะบอกกล่าวหรือมิต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ และโดยปราศจากความรับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์ หรือต่อบุคคลภายนอกใดๆ หากผู้ใช้เว็บไซต์ยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใดๆย่อมถือว่าผู้ใช้เว็บไซต์ได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และเงื่อนไขดังกล่าวดังต่อไปนี้

การใช้เว็บไซต์และทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลในเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถนี้ ซึ่งรวมถึงราคาหรือข้อมูลทั้งหลายที่ดาวน์โหลดหรือข้อมูลอื่นใดและโปรแกรมซอฟท์แวร์ใดๆที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ (“เนื้อหา”) ย่อมได้รับความคุ้มครองตามสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในความเป็นเจ้าของไม่ว่าในรูปแบบใดๆ สิทธิทั้งหลายในเนื้อหาเหล่านี้เป็นสิทธิของพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ผู้ใช้เว็บไซต์รับรู้ว่าเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อความ เนื้อหา โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ รูปภาพ วีดีโอ เสียง หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลาย ได้รับการออกแบบโดยพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อนำมาแสดงในรูปแบบเฉพาะ ย่อมได้รับความคุ้มครองในลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของประเทศไทยและของประเทศอื่น

คำว่าพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ, เครื่องหมายของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และชื่อสินค้าของพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเหล่านี้ ถือเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายบริการของพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อสินค้า และเครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมดซึ่งปรากฏในเว็บไซต์นี้ ย่อมใช้เพื่อแสดงความคิดเห็น และเพื่อประโยชน์ของเจ้าของเท่านั้น และไม่มีความตั้งใจเพื่อกระทำการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เว้นแต่จะกำหนดไว้เพื่อการอื่นโดยเฉพาะ ไฟล์เอกสาร หรือข้อมูลต่างๆที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เว็บไซต์มีสิทธิเพียงรับชมเนื้อหาเท่านั้น และไม่อนุญาตให้เชื่อมต่อลิงค์ ทำซ้ำ เลียนแบบ ทำสำเนา จัดพิมพ์ เผยแพร่ แพร่กระจาย และดาวน์โหลดข้อมูลไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในระบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เท่านั้น และเว็บไซต์นี้จะไม่ประกันว่าการทำงานต่างๆจะไม่หยุดชะงัดหรือไร้ความผิดพลาด หรือปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดอันตรายอื่นๆ ผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงจะรักษาข้อความที่แสดงถึงลิขสิทธิ์และสิทธิในความเป็นเจ้าของที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิใดที่มิได้อนุญาตโดยชัดแจ้งนี้

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลความรู้และเพื่อการศึกษาเท่านั้น รวมถึงการไม่รับผิดชอบในผลของความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆที่อาจจะเกิดขึ้น พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆในความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมหรือความประมาทเลินเล่อในการได้มา การรวบรวม การแปล การแก้ไข การเขียน การรายงานหรือการส่งเนื้อหาใดๆ เช่นความเสียหายทางตรง หรือความเสียหายทางอ้อม เป็นต้น ถึงแม้ว่าจะมีความเสียหายใดที่อาจเกิดขึ้นได้

การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์และข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้เว็บไซต์ และข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยอาจจะบอกกล่าวหรือมิต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ และโดยปราศจากความรับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์ หรือต่อบุคคลภายนอกใดๆ หากผู้ใช้เว็บไซต์ยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใดๆย่อมถือว่าผู้ใช้เว็บไซต์ได้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

การเชื่อมโยงเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์กับบุคคลภายนอก “เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง” โปรดทราบว่าการเชื่อมโยงดังกล่าวนี้มีขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้ใช้เว็บไซต์ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯไม่ได้ตรวจทาน อนุมัติ และไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือเว็บไซต์ใดๆที่ปรากฏในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้หรือการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับข้อมูลให้ทันสมัยในเว็บไซต์นี้ และรวมถึงความถูกต้อง คุณภาพ การเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมของเนื้อหาเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้แสดงว่าได้รับการสนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ และพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ไม่ต้องรับผิดในความสูญหายหรือเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้เว็บไซต์หรือความเสียหายใดๆ ที่ผู้ใช้เว็บไซต์ได้รับหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากบุคคลภายนอกหรือที่บุคคลภายนอกได้รับไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้หรือไม่ก็ตาม

ห้ามบุคคลใดเชื่อมโยงเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนเป็นอันขาด

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย

ที่อยู่

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

หอรัษฎากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

4,001 Views