×

 

ราชพัสตราจากผ้าไทย

Google Cultural Institute

วันที่

จาก ๙ พ.ค. ๒๕๕๕ ถึง ๙ เม.ย. ๒๕๕๙

สถานที่

ห้องจัดแสดง ๑ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

แชร์

ราชพัสตราจากผ้าไทย

จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดสากลในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักออกแบบไทยและต่างชาตินำผ้าไหมไทยมาใช้ในการตัดเย็บ ทำให้ผ้าไทยที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์และเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ถือเป็นพระราชกุศโลบายในการเผยแพร่และส่งเสริมผ้าไทย รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมด้านการแต่งกายของสตรีไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล ฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทยนั้นมีความงดงาม สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่ได้พบเห็น ทำให้เกิดความนิยมสวมใส่ชุดที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทยทั้งในและต่างประเทศ

พุทธศักราช ๒๕๑๙ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ขึ้น โดยทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสนับสนุนให้ราษฎรประกอบอาชีพเสริมด้านหัตถกรรมอย่างค่อยเป็นค่อยไป นอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมการใช้ผ้าไทย โดยพระราชทานโอกาสให้นักออกแบบเสื้อผ้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินำผ้าทอฝีมือชาวบ้านไปออกแบบตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ที่ทรงในวาระสำคัญต่างๆ ทำให้ผ้าไหมไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล

ความงดงามของผ้าไหมไทยได้ถ่ายทอดผ่านฉลองพระองค์ในรูปแบบต่างๆ ผ้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านจึงได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ชาวไทยสวมใส่ผ้าไทยในโอกาสต่างๆ รวมถึงชาวต่างชาติต่างก็ชื่นชมในความงามอันเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไหมไทย

จากผ้าไหมพื้นบ้านที่ใกล้จะสูญหาย สู่ฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทำให้ชาวไทยเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญต่อผ้าไหมไทย ซึ่งถือเป็นงานศิลปะท้องถิ่นของราษฎรโดยแท้ สมดังพระราชปณิธานที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ขึ้น เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างอาชีพเสริมจนพัฒนามาเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้อันยั่งยืนให้แก่ราษฎรแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์สมบัติทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป