×

 

ราชพัสตราบรมราชาภิเษก

ราชพัสตราบรมราชาภิเษก

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีพระบรมราชโองการให้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีขึ้นระหว่างวันที่ ๔ – ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อแสดงถึงความเป็นพระมหากษัตริย์ที่สมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี

ในโอกาสมหามงคลนี้ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดนิทรรศการพิเศษ “ราชพัสตราบรมราชาภิเษก” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีดังกล่าว ตลอดจนเครื่องแต่งพระองค์ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ผู้สนใจประวัติศาสตร์ราชประเพณีไทยได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าใจกระจ่างชัด ด้วยเป็นพระราชพิธีที่ว่างเว้นไปนาน ๖๙ ปี นับแต่เคยมีมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙