×

 

ด้วยพลังแห่งรัก

วันที่

จาก ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒ ถึง ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๕

สถานที่

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

แชร์

ด้วยพลังแห่งรัก

นิทรรศการ ด้วยพลังแห่งรัก จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ นับตั้งแต่ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมราชินี เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๓ เป็นต้นมา

นิทรรศการนี้ บอกเล่าเรื่องราวของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ จนกระทั่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถ รวมถึงเรื่องราวการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎร และปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชปณิธานที่จะขจัดทุกข์บารุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทยในฐานะคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาตลอดระยะเวลาเกือบ ๗๐ ปี ทรงมีพระวิริยอุตสาหะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงอุทิศพระองค์ช่วยเหลือพสกนิกรอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย ด้วยพลังแห่งรักที่มีต่อแผ่นดินและประชาชนชาวไทยโดยแท้

ด้วยพลังแห่งรัก - The Power of love

ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ ประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์ เทวาพาคู่ฝัน

นิทรรศการ ด้วยพลังแห่งรัก จัดแสดงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระกระเป๋าทรงถือ พระมาลาและพระพัชนี เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องจัดแสดง ๑ – ๒ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ปิดจาหน่ายบัตรเข้าชมเวลา ๑๕.๓๐ น.

SHOP

ด้วยพลังแห่งรัก  

ผ้าเช็ดแว่น ด้วยพลังแห่งรัก
SHOP

เครื่องเขียนและสื่อการเรียนรู้  

หนังสือด้วยพลังแห่งรัก
๑,๒๐๐ บาท
อ่านเพิ่มเติม