×

ข่าวสารและกิจกรรม  

“เครื่องแต่งกายประติมากรรมอินเดียที่ส่งอิทธิพลต่อศิลปะในพื้นที่เอเชียอาคเนย์” กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม

“เครื่องแต่งกายประติมากรรมอินเดียที่ส่งอิทธิพลต่อศิลปะในพื้นที่เอเชียอาคเนย์”

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายผ่านการบรรยายพิเศษในหัวข้อ
“เครื่องแต่งกายประติมากรรมอินเดียที่ส่งอิทธิพลต่อศิลปะในพื้นที่เอเชียอาคเนย์”
โดย ศาสตราจารย์ ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ โดยเฉพาะศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ใน วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. – 15.00 น.