×

อื่น ๆ  

ฉลองพระองค์แบบสากล พ.ศ. ๒๕๓๘

ผู้ผลิต / ผู้ออกแบบ:

ห้องเสื้อธีระพันธ์ โดยนายธีระพันธ์ วรรณรัตน์ (เกิด พ.ศ. ๒๔๙๓)

แชร์

ฉลองพระองค์แบบสากล พ.ศ. ๒๕๓๘

ทรงในโอกาสเสด็จฯ เยือนสหรัฐอเมริกา ในการทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลจากมูลนิธิชาร์ลส์ เอ. และแอนน์ มอร์โรว์ ลินด์เบิร์ก จากสหรัฐอเมริกา ในฐานะที่ทรงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ในโอกาสนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ นำผลงานศิลปาชีพไปเผยแพร่ และมีพระราชดำรัสกับคนไทยที่มาเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

อายุ

พ.ศ. ๒๕๓๘

วัสดุ

ตัดเย็บจากผ้าชาวไทยภูเขาเผ่าเมี่ยน (เย้า)

ทะเบียนวัตถุ

๒๐๑๑.๙.๒, ๒๐๑๙.๒.๖