×

มัดหมี่  

ฉลองพระองค์แบบสากล พ.ศ. ๒๕๒๒

ผู้ผลิต / ผู้ออกแบบ:

นายน้อย กฤติพร (เกิด พ.ศ. ๒๔๖๕)

แชร์

ฉลองพระองค์แบบสากล พ.ศ. ๒๕๒๒

ทรงในโอกาสโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทรงเยี่ยมราษฎร ราว พ.ศ. ๒๕๒๒

อายุ

พ.ศ. ๒๕๒๒

วัสดุ

ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่ และผ้าชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง

เลขทะเบียน

๒๐๑๕.๒.๑๔a-b

หมายเหตุ

ฉลองพระองค์ด้านในจัดทำขึ้นใหม่เพื่อใช้ในนิทรรศการ