×

 

SIRIVANNAVARI GRACE GLAMOUR GLORY

วันที่

จาก ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗

สถานที่

ห้องจัดแสดง ๓ - ๔ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

แชร์

SIRIVANNAVARI GRACE GLAMOUR GLORY

ด้วยหัวใจรักในงานศิลปหัตถกรรมมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จึงทรงศึกษาและเพิ่มพูนความรู้ด้านศิลปะหลากหลายแขนง ทรงมีความสนพระราชหฤทัยเป็นพิเศษในการทอผ้า การย้อมสีธรรมชาติ ตลอดจนการออกแบบเครื่องแต่งกาย ทรงศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี จนทำให้ทรงพระปรีชาสามารถ มีความรู้ในด้านนี้อย่างลึกซึ้ง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือสมเด็จย่าของพระองค์ ในการอนุรักษ์และเผยแพร่ผ้าไทยจนเป็นที่นิยมมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทรงได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างสตรีที่เป็นผู้นำแฟชั่นในยุคปัจจุบัน ทรงส่งต่อและถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การตลาด การพัฒนาความรู้ในการออกแบบ เทคนิคการทำ และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังได้พระราชทานลายผ้าประเภทต่างๆ เพื่อให้ช่างทอในประเทศได้นำไปต่อยอด พัฒนาเป็นสินค้า ที่สร้างรายได้มหาศาล

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 36 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ SIRIVANNAVARI GRACE GLAMOUR GLORY เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ผ้าทอของไทยและส่งเสริมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล