×

 

ห้องกิจกรรม ๒๕๖๕ : ปัก ถัก ทอ Woven Dialects

วันที่

๑๐ ก.ย. ๒๕๖๕

สถานที่

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

แชร์

ห้องกิจกรรม ๒๕๖๕ : ปัก ถัก ทอ

ห้องกิจกรรม ปัก : ถัก : ทอ (Woven Dialects) จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา โดยมีจุดประสงค์ในการส่งเสริมความเข้าใจในความเป็นมาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการทรงงานศิลปาชีพที่ยาวนานกว่า ๔๖ ปีของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าทอชนิดต่างๆ ของไทย

ห้องกิจกรรมนี้จัดแสดงภายใต้แนวคิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศไทย โดยนำผ้าประเภทต่างๆ ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ มาเล่าผ่านแผนที่ Textile Cartograph of Thailand เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของผ้าจากท้องถิ่นต่างๆ อันมีชื่อเสียงในประเทศไทยที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้รวบรวมไว้ อีกทั้งยังมีมุมการศึกษาซึ่งจัดแสดงอุปกรณ์ และวิดีโอขั้นตอนการทอผ้าแต่ละประเภท เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ สร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของไทย และร่วมในสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื้อหาภายในห้องกิจกรรม ประกอบด้วย
๑. ส่วนจัดแสดง
จัดแสดง Textile Cartograph of Thailand ที่ผลิตจากผ้ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ซึ่งทำจากเทคนิค Appliqué โดย คุณเพลินจันทร์ วิญญรัตน์ (ศิลปินและนักออกแบบสิ่งทอ) ภายใต้แนวคิด
History เรื่องราวการทรงงานที่เกี่ยวข้องกับ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
Dialects ความแตกต่าง เอกลักษณ์ของผ้าแต่ละประเภทจากท้องถิ่นต่างๆ
Unity ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศไทยผ่านผ้าของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

ผลงานจัดแสดง ประกอบไปด้วย
Textile Cartograph of Thailand ขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ชิ้น
Thailand Regional Textile Map จำนวน ๔ ชิ้น

๒. ส่วนการศึกษา
มีจุดประสงค์ในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับผ้าอันมีเอกลักษณ์ของไทยแต่ละประเภทในแต่ละท้องถิ่น รวมไปถึงเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความรู้และภูมิปัญญาการทอผ้าแต่ละชนิด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมของชาติ
ส่วนการศึกษา ประกอบไปด้วย
• ตัวอย่างผ้าแต่ละประเภท ได้แก่ ผ้าขิด ผ้าจก ผ้ายก ผ้าฝ้าย ผ้าแพรวา ผ้าชาวไทยภูเขา ผ้ามัดหมี่ ผ้าปักซอยแบบไทย และผ้าบาติก
• ข้อมูลเกี่ยวกับผ้าแต่ละประเภท และเรื่องราวการทรงงานที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
• จัดแสดงอุปกรณ์การทอผ้า ให้ความรู้เรื่องอุปกรณ์ในการทอผ้าประเภทต่างๆ
• วีดิทัศน์แสดงขั้นตอนการทอผ้าประเภทต่างๆ โดยช่างทอจากศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ พร้อมคำบรรยาย ผู้เข้าชมจะได้รับความรู้เรื่องขั้นตอนและเทคนิคการทอผ้า
• ตราประทับลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัด ๗๖ จังหวัด ผู้เข้าชมจะได้ทราบถึงลวดลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดและสามารถนำกลับไปเป็นของที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ได้อีกด้วย
• สมุดกิจกรรม แบ่งออกเป็น ๑. สมุดกิจกรรมสำหรับเด็ก และ ๒. สมุดกิจกรรมสำหรับครอบครัว
นอกจากผู้เข้าชมจะได้เพลิดเพลินไปกับผลงานศิลปะแล้ว ภายในห้องกิจกรรมยังมีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมหมุนเวียนให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมอีกด้วย