×

 

ราชพัสตราบรมราชาภิเษก

วันที่

จาก ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๒

สถานที่

ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

แชร์

ราชพัสตราบรมราชาภิเษก

นิทรรศการพิเศษ ราชพัสตราบรมราชาภิเษก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีดังกล่าว ตลอดจนเครื่องแต่งพระองค์ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ผู้สนใจประวัติศาสตร์ราชประเพณีไทยได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าใจกระจ่างชัด นิทรรศการนี้เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา ๑๕.๓๐ น.

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีพระบรมราชโองการให้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีขึ้นระหว่างวันที่ ๔ – ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อแสดงถึงความเป็นพระมหากษัตริย์ที่สมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี
ในโอกาสมหามงคลนี้ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดนิทรรศการพิเศษ ราชพัสตราบรมราชาภิเษก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธี ตลอดจนเครื่องแต่งพระองค์ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ผู้สนใจประวัติศาสตร์ราชประเพณีไทยได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าใจกระจ่างชัด ด้วยเป็นพระราชพิธีที่ว่างเว้นไปนาน ๖๙ ปี นับแต่เคยมีมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระราชพิธีสำคัญที่สุดของพระมหากษัตริย์ เป็นการประกาศยอมรับพระประมุขด้วยความเห็นชอบพร้อมใจของพสกนิกรผู้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีพระราชครูพราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธี ตามคติที่ว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทพอุบัติมาเพื่อขจัดทุกข์และบำรุงราชอาณาจักรให้อุดมสมบูรณ์