×

 

สะสมไว้ ใช้เล่าเรื่อง นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่

จาก ๑ มิ.ย. ๒๕๕๘ ถึง ๔ เม.ย. ๒๕๕๙

สถานที่

ห้องจัดแสดง ๓-๔ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

แชร์

สะสมไว้ ใช้เล่าเรื่อง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สนพระราชหฤทัยงานด้านศิลปวัฒนธรรมอันเป็นรากเหง้าของชาติ ทรงงานหนักเพื่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังโครงการในพระราชดำริต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในฐานะที่ทรงเป็นประธานที่ปรึกษา จึงร่วมกับพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์บ้านสวนปทุม จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สะสมไว้ ใช้เล่าเรื่อง” เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบพระจริยวัตรของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่สนพระราชหฤทัยใฝ่ศึกษาศิลปวิทยาการต่างๆ และเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากแหล่งความรู้รอบพระองค์ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไปจนถึงปราชญ์ราชบัณฑิตหลายท่าน ทำให้สนพระราชหฤทัยใฝ่ศึกษาสิ่งต่างๆ อยู่เสมอ ทรงศึกษาศิลปวิทยาการหลากหลายแขนงอย่างต่อเนื่อง จากการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศทำให้ทอดพระเนตรนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้พัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ของส่วนพระองค์เหล่านี้ทรงสะสมมาประมาณ ๕๐ ปี บางส่วนเป็นของที่ทรงประดิษฐ์เอง บางส่วนมีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายทั้งจากในและต่างประเทศ บางส่วนทรงซื้อด้วยเห็นว่าน่าสนใจ มีเรื่องราวเชื่อมโยงถึงประวัติศาสตร์ และธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆ ทรงจัดเก็บของเหล่านี้ไว้ ณ พิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์บ้านสวนปทุม จ. ปทุมธานี ปัจจุบันของสะสมส่วนพระองค์กลายเป็นสื่อการสอน และแหล่งความรู้ที่สำคัญยิ่ง

H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn & QSMT

Storyteller Exhibition Interview