×

 

ห้องกิจกรรม ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ "หมู่บ้านศิลปาชีพ: บ้านอีสาน"

วันที่

จาก ๑ ส.ค. ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙

สถานที่

ห้องกิจกรรม พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

แชร์

ห้องกิจกรรม ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ "หมู่บ้านศิลปาชีพ: บ้านอีสาน"

นำเสนอวิถีชีวิตของราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ก่อกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ภายในห้องกิจกรรมจะสะท้อนให้เห็นถึงการดำรงชีวิตด้วยการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก และปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ทอผ้าเป็นอาชีพเสริมตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ การจัดทำห้องกิจกรรมนี้ทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติรวมถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้มีโอกาสสัมผัสกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้าน พร้อมทั้งได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นสมบัติของชาติ โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงสถานที่จริง หากแต่สามารถมาเรียนรู้ได้ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ

 

รายละเอียดของห้องกิจกรรม “หมู่บ้านศิลปาชีพ: บ้านอีสาน” ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

๑. “บ้านอีสาน”
ทดลองทอผ้าและเรียนรู้กระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ตั้งแต่การสาวไหมไปจนถึงการทอ ถือเป็นการเรียนรู้เชิงบูรณาการระหว่างเรื่องการงานพื้นฐานอาชีพกับงานศิลปะ

๒. “เกมผ้าทอในประเทศไทย”
เรียนรู้เรื่องผ้าชาติพันธุ์ต่างๆ และการแพร่กระจายของภูมิปัญญาในการทอผ้าระดับภูมิภาคที่เชื่อมโยงกันทั่วทั้งประเทศไทย

๓. “เกมวงจรหนอนไหม”
นำเสนอพัฒนาการของหนอนไหมในแต่ละช่วงวัย ได้รู้จักและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัว

๔. “เรียนรู้เรื่องผ้า”
นำเสนอผ้าประเภทต่างๆ ในภาคอีสาน นักเรียนจะได้รู้จักผ้าทอมือของภาคอีสานเพิ่มขึ้น เช่น ผ้าแพรวา ผ้าขิด เป็นต้น

๕. “กิจกรรมแสตมป์ลายผ้า”
รู้จักกับลวดลายอันสวยงามของผ้าไหมมัดหมี่และสามารถออกแบบลายตราประทับบนกระดาษการ์ดเพื่อนำกลับไปเป็นของที่ระลึก