×

ข่าวสารและกิจกรรม  

QSMT x All about Khon

วันที่

จาก ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๔ ถึง ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๔

สถานที่

อาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน

แชร์

QSMT x All about Khon

นำชมออนไลน์ “อาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุชา ทีรคานนท์ เป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้เรื่องโขนร่วมกับคุณวิทวัส เกตุใหม่ ภัณฑารักษ์จากพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ

QSMT x ALL ABOUT KHON: Episode 1

QSMT x ALL ABOUT KHON: Episode 2

SHOP

เครื่องเขียนและสื่อการเรียนรู้  

หนังสือเครื่องโขน
SHOP

 

ผ้าปิดตา สืบมรรคา
SHOP

 

ผ้าเช็ดแว่น สืบมรรคา
SHOP

เครื่องประดับ  

สร้อยลงรักปิดทอง ๑