×

บล๊อก  

รีวิวหนังสือ จากขุนเขา สู่ศิลปาชีพ โดย เก็จกาญจน์ คุ้มพวง, บรรณารักษ์

รีวิวหนังสือ จากขุนเขา สู่ศิลปาชีพ

หนังสือ จากขุนเขา สู่ศิลปาชีพ เป็นหนังสือประกอบนิทรรศการ จากขุนเขา สู่…ศิลปาชีพ ซึ่งจัดขึ้น ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม – ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


เนื้อหาในเล่มจะเป็นการรวบรวมภาพถ่ายจากนิทรรศการดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการช่วยเหลือชาวไทยภูเขา ซึ่งมีจำนวน ๖ เผ่าใหญ่ คือ อาข่า เมี่ยน ม้ง ลาหู่ ลีซู และกะเหรี่ยง ให้เปลี่ยนวิถีการเพาะปลูกดั้งเดิมจากการทำไร่เลื่อนลอยและไร่ฝิ่น ไปสู่การทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน อีกทั้งยังทรงสนับสนุนและฟื้นฟูงานหัตถกรรมของแต่ละชนเผา ซึ่งสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมไปกับการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำธารของไทย
ภาพพระราชกรณียกิจที่เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขา และภาพผลงานผ้าทอของชาวเขาเผ่าต่างๆ ถูกนำมาร้อยเรียงบอกเล่าเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาฯ ก่อตั้งโครงการในพระราชดำริต่างๆ ขึ้น เช่น การปลูกกาแฟพันธุ์อราบิกาเพื่อสร้างรายได้ทดแทนพืชเสพติด และธนาคารข้าวพระราชทาน เป็นต้น