×

อื่น ๆ  

ฉลองพระองค์ชุดกลางวัน (ฉลองพระองค์, ฉลองพระองค์ตัวใน, พระสนับเพลาและรัดพระองค์)

ผู้ผลิต / ผู้ออกแบบ:

ภา

แชร์

ฉลองพระองค์ชุดกลางวัน (ฉลองพระองค์, ฉลองพระองค์ตัวใน, พระสนับเพลาและรัดพระองค์)

พบภาพการทรงฉลองพระองค์ แต่ไม่ทราบโอกาสที่ทรง

อายุ

ประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๘

วัสดุ

ผ้าไหม, โลหะและพลาสติก

เทคนิคในการผลิต

ขิดและผ้าพื้น

เลขทะเบียน

๒๐๐๙.๕.๒ A-E

สภาพวัตถุ

ดีมาก