×

อื่น ๆ  

เหรียญเซเรสที่ระลึก

ผู้ผลิต / ผู้ออกแบบ:

ยืมจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

แชร์

เหรียญเซเรสที่ระลึก

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญเซเรส พร้อมด้วยแผ่นเงินสลักคำสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านสังคมสงเคราะห์ ทรงช่วยเหลือสตรีในชนบทให้มีรายได้ ช่วยยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
เหรียญเซเรสเป็นเหรียญรูปกลม ด้านหนึ่งสลักพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกด้านหนึ่งสลักเป็นรูปสตรีชาวนาสวมงอบและถือรวงข้าว จารึกอักษร ความว่า To Give Without Discrimination แปลเป็นไทยว่า ให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง

ทะเบียนวัตถุ

L๒๐๑๙.๒.๑