×

อื่น ๆ  

หีบบุหรี่ถมเงิน

ผู้ผลิต / ผู้ออกแบบ:

ยืมจากท่านผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน

แชร์

หีบบุหรี่ถมเงิน

ของที่ระลึกพระราชทานในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๓ ประดับตราพระบรมราชวงศ์จักรี อักษรพระปรมาภิไธย ภอ และพระนามาภิไธย สก

ทะเบียนวัตถุ

L๒๐๑๙.๒.๑