×

มัดหมี่  

ฉลองพระองค์แบบสากล พ.ศ. ๒๕๒๖

ผู้ผลิต / ผู้ออกแบบ:

ห้องเสื้อภา โดยคุณหญิงอังศุภา ปัณยาชีวะ (เกิด พ.ศ. ๒๔๘๔)

แชร์

ฉลองพระองค์แบบสากล พ.ศ. ๒๕๒๖

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาสหรัฐอเมริกาและคณะเข้าเฝ้าฯ ณ ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบางไทร อ. บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๖

อายุ

พ.ศ. ๒๕๒๖

วัสดุ

ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่

ทะเบียนวัตถุ

๒๐๑๙.๒.๒๘a-b