×

อื่น ๆ  

ฉลองพระองค์แบบสากล พ.ศ. ๒๕๒๑

ผู้ผลิต / ผู้ออกแบบ:

ไม่ทราบห้องเสื้อ

แชร์

ฉลองพระองค์แบบสากล พ.ศ. ๒๕๒๑

ทรงในโอกาสเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ ภูพิงคราชนิเวศน์ ระหว่างการเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรภาคเหนือ ราว พ.ศ. ๒๕๒๑

อายุ

พ.ศ. ๒๕๒๑

วัสดุ

ตัดเย็บจากผ้าลูกไม้ โดยคุณเรณู โอสถานุเคราะห์ และผ้าไหมมัดหมี่

เลขทะเบียน

๒๐๑๕.๒.๔a/c-d