×

News & Activities  

สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า กับความสนพระทัยด้านงานหัตถศิลป์ สู่ฉลองพระองค์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Date

From November 15, 2020 Until November 15, 2020

Location

Queen Sirikit Museum of Textiles

Share

สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า กับความสนพระทัยด้านงานหัตถศิลป์ สู่ฉลองพระองค์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ร่วมกับพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าจัดกิจกรรมเสวนา สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า กับความสนพระทัยด้านงานหัตถศิลป์ สู่ฉลองพระองค์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พาทุกท่านไปเรียนรู้พระราชกรณียกิจด้านงานหัตถศิลป์ของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กับนายปกรณ์ กำลังเอก วิทยากรจากพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และ
นางสาวอลิสา ใสเศวตวารี ภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ

ดำเนินรายการโดย นายวิทวัส เกตุใหม่ ภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพียง ๔๐ ท่าน
ค่าเข้าร่วมกิจกรรม ๑๕๐ บาท